Projecte lingüístic

El Projecte lingüístic de centre és el recull dels acords que sobre les propostes educatives per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i la comunicació hem elaborat a la nostra comunitat educativa. El PLC ha de tenir la funció de garantir el dret de tots els infants que viuen a Catalunya de poder fer servir el català i el castellà per a finalitats múltiples, de manera oral i escrita. També ha de donar pistes per ajudar en el desenvolupament d’una competència plurilingüe que permeti fer servir textos de tota mena i de diferent procedència lingüística i cultural de manera eficaç. Per aconseguir-ho, el PLC haurà de considerar diferents àmbits: l’entorn social de l’escola, el centre com a espai comunicatiu i les classes concretes.

  • La nostra llengua vehicular és el català. És la llengua amb la qual ens comuniquem i aprenem a llegir i a escriure.
  • La Llengua castellana s’incorpora com a llengua d’aprenentatge a primer de primària.
  • Al final de l’escolarització garantim el correcte ús oral i escrit en ambdues llengües.
  • L’aprenentatge de la llengua anglesa s’inicia als tres anys.