Projecte de reutilització de llibres de text

La finalitat del Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari del Departament d’Ensenyament és facilitar, de manera cooperativa i mitjançant el sistema de préstec, llibres de text i material didàctic complementari de diferents àrees, matèries i assignatures establertes per als diferents nivells educatius.

La despesa en llibres de text de les famílies que tenen fills i filles en edat escolar s’ha anat incrementant considerablement en els darrers anys, i ha acabat esdevenint una càrrega econòmica important.

Davant aquesta situació el centre aplica el projecte de reutilització dels llibres de text i material didàctic en col·laboració amb l’AMPA.

Des del punt de vista de l’educació en valors, és important poder transmetre a l’alumnat actituds positives i valors fonamentals, com són ara la conservació responsable dels llibres i del material, la cooperació, la solidaritat i la capacitat de saber compartir els recursos disponibles.

ELS OBJECTIUS

Amb aquesta iniciativa volem:

  • Fomentar en l’alumnat el valor de la responsabilitat i la cura del material complementari, promovent la cultura del reciclatge i la reultilització dels recursos.
  • Educar als alumnes des de la pràctica en el consum racional i sostenible, i per a l’estalvi ecològic i econòmic.
  • Reduir la despesa econòmica  que les famílies tenen  a l’inici del curs escolar per l’adquisició dels llibres de text, afavorint la cohesió social i l’equitat educativa per garantir la igualtat en les condicions d’escolarització a tot l’alumnat.
  • Fomentar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa: l’alumnat, les famílies i el professorat.