Projecte d’autonomia de centre (PAC)

El projecte d’autonomia de centre és l’acord quadriennal d’aplicació del pla estratègic per a la millora de la qualitat del servei educatiu que presta l’escola, durant el període 2010-2014.

El PAC es desplega en una sèrie objectius i cada objectiu en unes estratègies.

Objectiu 1. Millorar els resultats educatius: elaboració, coordinació i aplicació d’estratègies consensuades que permetin millorar el rendiment acadèmic i l’assoliment de les competències bàsiques d’educació infantil i primària.

 • Millora del grau d’assoliment de les competències lingüístiques i matemàtiques.
 • Potenciació del treball per competències introduint noves metodologies.
 • Establiment i consolidació de procediments d’atenció a la diversitat.
 • Millora de l’organització interna: departaments, comissions i grups de treball.
 • Optimització dels recursos: professorat del centre, Serveis educatius, recursos tecnològics i altres derivats d’altres projectes.

Objectiu 2. Millorar la cohesió social: establint els mecanismes, espais i procediments adequats per tal de millorar la participació i la cohesió social en el sí de la comunitat educativa.

 • Increment de la participació i de la comunicació família-escola.
 • Afavorir les relacions de l’escola amb les entitats de l’entorn.
 • Millora de la convivència i de l’acollida de l’alumnat i del professorat nouvingut.
 • Potenciació de l’acció tutorial.

Objectiu 3. Desenvolupar les capacitats investigadores: aprofitament de les possibilitats de l’entorn natural per potenciar les capacitats investigadores dels alumnes.

 • Arranjament del bosquet.
 • Creació d’un hortet escolar.
 • Potenciació del treball científic mitjançant l’aula de ciències.
 • Canvi metodològic en l’àmbit de la descoberta de l’entorn i coneixement del medi natural i social.