Projecte curricular

El projecte curricular de centre o PCC és el document que recull el conjunt de criteris bàsics, comuns de tot l’equip docent, amb els quals es pretén articular els continguts curriculars per adaptar-los a les característiques específiques de l’alumnat.

El projecte curricular inclou diferents parts:

  • Adequació dels objectius generals de l’educació infantil i primària al context socioeconòmic i cultural del centre, i a les característiques dels alumnes, tenint en compte el que estableix el projecte educatiu del centre.
  • Distribució dels objectius, continguts i criteris d’avaluació de les diferents àrees.
  • Decisions de caràcter general sobre metodologia didàctica, els criteris per a l’agrupament d’alumnes i per a l’organització espacial i temporal de les activitats.
  • Criteris generals sobre avaluació dels aprenentatges i promoció dels alumnes.
  • Orientacions per a incorporar, a través de les diferents àrees, els continguts de caràcter transversal.
  • Organització de l’orientació educativa i el pla d’acció tutorial.
  • Criteris i procediments previstos per a realitzar les adaptacions curriculars apropiades per als alumnes amb necessitats educatives especials.
  • Materials i recursos didàctics que s’utilitzaran, inclosos els llibres per a ús dels alumnes.
  • Criteris per avaluar i, si escau, revisar els processos d’ensenyament i la pràctica docent dels mestres.
  • Programació d’activitats complementàries i extraescolars.