Pla TAC

A l’escola del segle XX s’havia posat l’accent en l’aprenentatge de la tecnologia, en aquests moments el canvi important està a aprendre amb la tecnologia que ens facilita l’aprenentatge d’acord amb el ritme de desenvolupament personal dels alumnes i orientat al desplegament de competències metodològiques fonamentals com l’aprendre a aprendre.

El Pla TAC estableix directrius per assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica. El projecte d’implementació de les tecnologies és compatible i coherent amb el projecte educatiu del centre. És un projecte on tota la comunitat educativa participa activament pel seu bon desenvolupament.

Es tracta de posar les tecnologies al servei d’una millora en els processos d’ensenyament – aprenentatge, d’avaluació i d’organització, que de forma quotidiana es desenvolupen a l’entorn, al centre i a l’aula.

Característiques de les TAC:

 • Tenen el seu àmbit natural en el món educatiu, inserit en la societat del coneixement.
 • Ressegueixen el sistema educatiu en tots els seus nivells, àrees i facetes: acadèmica, organitzativa, de relació, normativa, d’equipaments…
 • Estan centrades en l’aprenentatge, tot donant prioritat a l’adquisició de les competències necessàries per a l’alumnat i el professorat que els haurà de permetre l’adquisició de coneixement de forma autònoma.
 • Afavoreixen la cultura del treball en xarxa, la col·laboració, la creació de coneixement compartit…
 • Participen d’una interacció entre la comunitat educativa i les institucions, les associacions, les empreses…
 • Poden facilitar la introducció d’innovacions significatives en els mètodes d’ensenyament i aprenentatge.

Objectius a assolir per l’alumnat:

 • Adquirir nous coneixements.
 • Fomentar el treball col·laboratiu i en equip.
 • Motivar als alumnes cap l’esperit emprenedor i amb iniciativa, en la presa de decisions sobre l’ús, disseny i avaluació de mitjans textuals i audiovisuals en els diferents contextos d’ensenyament i aprenentatge.
 • Estimular cap a la recerca i per a la creació de coneixements.
 • Promoure la utilització de recursos tecnològics en situació d’ensenyament i aprenentatge.
 • Fomentar cap l’actitud d’aprenentatge permanent.