Pla d’acollida

El pla d’acollida és un conjunt de protocols que han de permetre que l’alumnat i el professorat nouvingut s’incorpori en condicions òptimes a l’estructura  i funcionament del centre.

Els objectius generals del Pla d’acollida de l’alumnat nouvingut són:

  • Assumir com a centre els canvis i la diversitat que comporta la interacció cultural amb alumnes procedents d’altres països.
  • Aconseguir  que l’alumnat nouvingut conegui el funcionament del centre i s’hi adapti progressivament junt amb els companys i professor/es.
  • Assegurar un seguit d’estratègies per millorar el coneixement de la llengua vehicular del centre, el català, per tal que l’alumne pugui seguir com més aviat millor el currículum ordinari.
  • Integrar l’alumnat i les seves famílies en les activitats que promogui el centre.

Els objectius del Pla d’acollida del professorat nouvingut són:

  • Facilitar la integració del professorat en l’equip docent.
  • Informar al professorat de la dinàmica i aspectes bàsics de funcionament del centre.
  • Posar a disposició del professorat nouvingut totes les eines i recursos necessaris per al desenvolupament de la seva tasca docent.