Organització General del Curs

L’escola està organitzada per etapes educatives segons estableix la llei:

Educació Infantil. Comprèn des dels 3 als 6 anys. Període en que el/la nen/a perfecciona la capacitat d’anàlisi perceptiu i les habilitats senso-motrius. Abandona progressivament el seu egocentrisme i desenvolupa la seva participació social.

Educació Primària. És la primera etapa educativa de l’ensenyament obligatori. S’organitza en tres cicles de dos anys cadascun. La finalitat bàsica es proporcionar a l’alumne un marc d’aprenentatges instrumentals dins del seu desenvolupament com a membre de la societat.

Cicle Inicial: primer i segon - Cicle mig: tercer i quart - Cicle superior: cinquè i sisè

PRINCIPIS BÀSICS DEL CENTRE

  1. Creiem en l’educació integral dels nostres alumnes donant tanta importància a la relació educativa com a l’adquisició de tècniques i continguts bàsics.
  2. Pretenem aconseguir l’educació integral dels alumnes mitjançant un equip de mestres coordinats en cicles i claustres, amb contacte periòdic amb els pares.
  3. Eduquem amb activitats CURRICULARS (programes de les matèries, avaluacions,…) i COMPLEMENTÀRIES (tutories, càrrecs i responsabilitats, sortides, festes i fets culturals,…)

NORMES DEL CENTRE

Tota manca de puntualitat o assistència haurà de ser justificada per escrit, així com les sortides durant les hores de classe o menjador.

Cap alumne pot sortir del recinte escolar si no és en companyia dels pares o responsable acreditat pels mateixos.
La porta d’entrada al recinte escolar es tancarà a les 9.10 hores del matí i a les 15.10 hores de la tarda.

Es considerarà motiu de sanció: tota manca de respecte al professorat, als companys, al personal no docent o als pares. I no conservar ni respectar l’edifici i el material escolar.

Es vetllarà per la higiene personal i la bona presència dels alumnes. En cas de malalties encomanadisses i paràsits, l’alumne restarà a casa respectant el criteri mèdic.

És imprescindible que els alumnes portin roba adequada per a les classes d’Educació Física.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

L’escola considera que el desenvolupament de l’infant no es limita a l’aprenentatge dins l’aula sinó que el seu desenvolupament personal inclou molts altres aspectes que la ultrapassen. És per això que organitza excursions, sortides culturals, festes tradicionals, setmana cultural,…, a les quals dóna molta importància i són consideres tan obligatòries com les classes ordinàries.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

A més d’aquestes activitats organitzades per l’escola, l’AMPA organitza d’altres com: informàtica, natació, aeròbic, iniciació al futbol …, fora de l’horari lectiu.

HORARI ESCOLAR

EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

MATÍ: 09:00 a 13:00 hores.
TARDA: 15:00  a 17:00 hores.