Normes d’organització i funcionament de centre

Aquest document és l’instrument que regula la vida interna del centre:

  •  Recull els principis bàsics i objectius que orienten i organitzen el funcionament del centre i estan reflectides les concrecions curriculars del Projecte Educatiu de Centre.
  • Estableix i delimita les funcions i les responsabilitats dels diferents òrgans i elements de l’organització escolar.
  • Regula les relacions i la convivència entre els diferents sectors que formen part de la comunitat escolar, establint el procediment en casos de conflictes.
  • Reglamenta l’activitat del centre incloent-hi normes que obliguin a tots els que d’una manera o altra participen en l’activitat educativa, garantint al mateix temps els drets que la legislació vigent els atorgui.