Consell Escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.

FUNCIONS
 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • A provar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • A provar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

ORGANITZACIÓ INTERNA

Les reunions del Consell Escolar tindran una cadència trimestral i sempre que el convoqui el seu president o ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres.

Les sessions del Consell Escolar i, si escau, de les seves comissions, se celebraran els dies laborables de 17 a 19 hores de la tarda, llevat que el Consell o els membres de la Comissió corresponent acordin per consens un altre horari.
La convocatòria correspondrà fer-la al president amb una antelació de 48 hores, llevat dels casos d’urgència, la qual s’ha de fer constar a la convocatòria. En la convocatòria s’inclourà l’ordre del dia i la documentació complementària, si és el cas, tenint en compte si s’escau, les peticions dels altres membres del Consell Escola, formulades amb prou antelació.

El secretari del centre, que ho és també del Consell Escolar, aixecarà acta de cada sessió. Les actes seran firmades pel secretari amb el vist-i-plau del president i seran aprovades en la sessió posterior.

Les decisions al si del Consell Escolar es prendran normalment per consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres presents que, en tot cas, no podrà ser inferior a la meitat més un dels components de l’òrgan col·legiat.

Si el tema a tractar ho requereix, el director podrà convocar a les sessions del Consell, els professors, els representants de l’AMPA i altres membres de la comunitat escolar, els quals hi intervindran amb veu i sense vot.

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR
 
Josep Gessé i PedrolaPresident
M. Àngels Gómez AgudoCap d'Estudis
Teresa Vila VerdúSecretària
Marcel·lina Bosch CostaRepresentant de l'Ajuntament
Antonia Martínez MartínezRepresentant PAS
Representant del sector pares/mares
Eva Tomàs FerragutRepresentant del sector pares/mares
Naoual Bouzekri MedhiRepresentant del sector pares/mares
Ehssan Bouzekri MedhiRepresentant del sector pares/mares
Jacqueline Tornés PayRepresentant de l'AMPA
Marta M. López BaqueiroRepresentant del sector professorat
José A. Ramiro ReiffRepresentant del sector professorat
Nuria Lozano DengraRepresentant del sector professorat
Maria Polo RomeroRepresentant del sector professorat
Lourdes Torreblanca EgeaRepresentant del sector professorat
COMISSIÓ PERMANENT
COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
COMISSIÓ ECONÒMICA
Josep Gessé PedrolaJosep Gessé PedrolaJosep Gessé Pedrola
Àngels Gómez AgudoÀngels Gómez AgudoÀngels Gómez Agudo
Teresa Vila VerdúTeresa Vila VerdúTeresa Vila Verdú
Lourdes Torreblanca EgeaMaria Polo RomeroNaoual Bouzekri Medhi
Jaqueline Tornés PayEhssan Bouzekri Medhi